انجمن سنجش از دور ایران

انجمن سنجش از دور ایران فعالیت خود را در سال 1372 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.