قارچ شناسی ایران

قارچ شناسی ایران فعالیت خود را در سال 1401 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.