انجمن اقتصاد انرژی ایران

انجمن اقتصاد انرژی ایران فعالیت خود را در سال 1373 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود.