انجمن حقوق مالکیت فکری ایران

انجمن حقوق مالکیت فکری ایران فعالیت خود را در سال 1389 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود.