انجمن هواشناسی ایران

انجمن هواشناسی ایران فعالیت خود را در سال 1386 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی بین رشته ای آغاز نمود.