آموزش و پرورش تطبیقی ایران

آموزش و پرورش تطبیقی ایران فعالیت خود را در سال 1391 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.