انجمن بهداشت آبزیان ایران

انجمن بهداشت آبزیان ایران فعالیت خود را در سال 1378 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.