تاریخ اجتماعی علم و فناوری ایران

تاریخ اجتماعی علم و فناوری ایران فعالیت خود را در سال 1399 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.