حقوق اقتصادی ایران

حقوق اقتصادی ایران فعالیت خود را در سال 1388 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.