کشت سلول و بافت گیاهی ایران

کشت سلول و بافت گیاهی ایران فعالیت خود را در سال 1393 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.