مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی ایران

مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی ایران فعالیت خود را در سال 1402 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.