انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران

انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران فعالیت خود را در سال 1379 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود.