انجمن کنه شناسی ایران

انجمن کنه شناسی ایران فعالیت خود را در سال 1387 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود.