انجمن ایرانی تاریخ فلسفه

انجمن ایرانی تاریخ فلسفه فعالیت خود را در سال ۱۳۹۸ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود.