انجمن ایرانی روابط بین الملل

انجمن ایرانی روابط بین الملل فعالیت خود را در سال 1386 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود.