انجمن مطالعات خانواده در ایران

انجمن مطالعات خانواده در ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۲ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود.