شورای انجمن های علمی ایران

شورای انجمن های علمی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۱ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی بین رشته ای آغاز نمود.