انجمن علمی آموزش پزشکی ایران

انجمن علمی آموزش پزشکی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۰ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بین رشته ای آغاز نمود.