انجمن علمی توانبخشی قلبی عروقی ریوی ایران

انجمن علمی توانبخشی قلبی عروقی ریوی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۵ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بین رشته ای آغاز نمود.فراخوان مقاله برای کنفرانس انجمن: