انجمن علمی داروسازان ایران

انجمن علمی داروسازان ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۱ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی داروسازان ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن علمی داروسازان ایران