انجمن علمی شنوایی شناسی ایران

انجمن علمی شنوایی شناسی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۵ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه داروسازی و دندانپزشکی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی شنوایی شناسی ایران