انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران

انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۰ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه داروسازی و دندانپزشکی آغاز نمود.