انجمن عصب روانشناسی ایران

انجمن عصب روانشناسی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۸ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.