انجمن یادگیری الکترونیکی ایران

انجمن یادگیری الکترونیکی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۶ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن یادگیری الکترونیکی ایران