انجمن ادبیات داستانی دریچه

انجمن ادبیات داستانی دریچه فعالیت خود را در سال ۱۳۹۳ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن ادبیات داستانی دریچهژورنالهای منتشر شده توسط انجمن ادبیات داستانی دریچه