انجمن آموزش مهندسی ایران

انجمن آموزش مهندسی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۶ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.نشستها و سخنرانی های علمی انجمن آموزش مهندسی ایران