انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران

انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۱ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران