تاریخچه انجمن

انجمن زیست شناسی ایران

تاریخ درج: ۲۲ آذر ۱۳۹۵ | تاریخ آخرین ویرایش: ۲۲ آذر ۱۳۹۵

انجمن زیست شناسی ایران نخستین بار در سال ۱۳۵۲ دایر گردید.با توجه به اینکه گذشته زیست شناسی ایران را می توان به تاسیس دارالفنون در سال ۱۲۲۹ که با دو رشته پزشکی و فنی آغاز به کار نمود، دانست.
پس از دارالفنون، دارالمعلمین مرکز(سال ۱۲۹۸) سپس دارالمسلمین عالی(سال ۱۳۰۷) و پس از آن دانشسرایعالی (سال ۱۳۱۳) تشکیل گردید که دارای پنج رشته در زمینه های فلسفه و ادبیات فارسی، تاریخ، جغرافیا، ریاضی، فیزیک  شیمی و علوم طبیعی بودند دانشگاه تهران نیز در سال ۱۳۱۳ تاسیس گردید و دانشکده علوم دانشگاه تهران با سه رشته ریاضی فیزیک، شیمی و علوم طبیعی در سال ۱۳۳۰ در محل فعلی آن در دانشگاه تهران آغاز به کار نمود.
رشته زیست شناسی در سطح کارشناسی پس از دانشگاه تهران به ترتیب در دانشگاه اصفهان(سال ۱۳۴۴) دانشگاه فردوسی مشهد(سال ۱۳۴۷) دانشگاه رازی کرمانشاه(سال ۱۳۵۰) و دانشگاه های شهید باهنر کرمان و ارومیه(سال۱۳۵۶) به فعالیت پرداخت و پس از آن بطور پیوسته در دانشگاه های مختلف کشور دوره های کارشناسی ارشد و دکتری توسعه پیدا کرد.
در شهریور ماه۱۳۷۱ در اولین گردهمائی زیست شناسان ایران انجمن زیست شناسی بار دیگر فعالیت خود را از سر گرفت و هر ساله در یکی از دانشگاه های کشور به تشکیل یک کنفرانس سراسری مبادرت نموده است. در دومین گردهمائی (شهریور ۱۳۷۲) با ارائه مقالات علمی- پژوهشی انجمن زیست شناسی ایران انتشار مجله زیست شناسی ایران را پایه گذاری نمود.