فعالیت های انجمن

انجمن اقتصاد انرژی ایران

تاریخ درج: ۲۶ آذر ۱۳۹۵ | تاریخ آخرین ویرایش: ۲۶ آذر ۱۳۹۵

• ایجاد و تحکیم روابط علمی و تحقیقاتی در سطح ملی و بین‌المللی بین محققان و متخصصانی که به گونه‌ای با دانش اقتصاد انرژی و حوزه‌های مرتبط با آن سروکار دارند. 
• همکاری با نهادهای اجرائی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری طرحها و برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه‌های علمی موضوع فعالیت انجمن 
• ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز
• تشکیل گردهمائی‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین المللی