تاریخچه و اهداف انجمن

انجمن بازرگانی ایران

تاریخ درج: ۲۷ آذر ۱۳۹۵ | تاریخ آخرین ویرایش: ۲۶ آذر ۱۳۹۵

انجمن بازرگانی ایران مؤسسه ای غیرانتفاعی است که به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علم ، و توسعه کمی وکیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امورآموزشی و پژوهشی در زمینه های مرتبط ، با کسب مجوز از کمیسیون انجمنهای علمی ایران وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری ، در بهمن ماه سال ۱۳۸۱ تأسیس و تحت شماره ۱۴۹۱۲ دراداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری به ثبت رسیده است .
  

وظایف وفعالیتها


به منظور نیل به هدفهای مذکوردر فوق ، انجمن بازرگانی ایران اقدامات زیر را بعمل خواهد آورد :


۱- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی درسطح ملی و بین المللی بین محققان

و متخصصانی که به گونه ای با علم اقتصاد و بازرگانی سروکار دارند .


۲- همکاری با نهادهای اجرایی ، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری طرح ها و

برنامه های مربوط به امورآموزش و پژوهش درزمینه علمی موضوع فعالیت انجمن .

 

۳- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.


۴- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی .


۵- تشکیل گردهمایی های علمی درسطح ملی ، منطقه ای و بین المللی .


۶- انتشار کتب و نشریات علمی .

گروه های علمی انجمن


انجمن دارای گروه های تخصصی درزمینه های صادرات خدمات ، بازاریابی ، تجارت

الکترونیکی ، حقوق تجارت ، کارآفرینان ، بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط ، بازارهای مالی و همچنین کمیتههای آموزش و پژوهش ، حقوق بازرگانی ، روابط عمومی و امور بین الملل ،گردهمایی ها و همایش های علمی ، رفاهی ، کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار ، می باشد .

اداره امورانجمن


انجمن بازرگانی ایران توسط هیأت مدیره که متشکل از هفت نفرعضو اصلی و چهار نفر عضو علی البدل می باشد ، اداره می شود .

اعضای هئیت مدیره انجمن هر سه سال یکبار با رأی مخفی ازمیان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می گردند .