تاریخچه انجمن

انجمن خلأ ایران

تاریخ درج: ۲۸ آذر ۱۳۹۵ | تاریخ آخرین ویرایش: ۲۸ آذر ۱۳۹۵

انجمن خلأ ایران به‌ منظور گسترش‌ و پیشبرد و ارتقای‌ علمی‌ در حوزه‌‌های علوم‌، فناوری‌ خلأ و سیستم‌های‌ مربوط به‌ آن‌ وهمچنین‌ توسعه‌ کمی‌ و کیفی‌ نیروهای‌ متخصص‌ و بهبود بخشیدن‌ به‌ امور آموزشی‌ و پژوهشی‌، صنعتی در زمینه‌های‌ مرتبط با علوم‌ و فناوری‌ خلأ در سال ۱۳۸۳ با مجوز وزارت علوم، تحقیفات و فناوری کشور تأسیس شده است.