اساسنامه انجمن

انجمن علمی اپتومتری ایران

تاریخ درج: ۶ دي ۱۳۹۵ | تاریخ آخرین ویرایش: ۶ دي ۱۳۹۵

فصل اول ـ کلیات

ماده ۱: باستناد مصوبه دویست وشصت و دومین جلسه مورخ ۷/۸/۷۰ شورایعالی انقلاب فرهنگی و آئین نامه مربوط به آن ، انجمن علمی اپتومتری ایران بر اساس مواد آتی تشکیل می گردد ، که در سطور بعد بطور خلاصه آنجمن نامیده می شود.
ماده ۲: انجمن صرفاٌ در زمینه های علمی ، تحقیقاتی، تخصصی و فنی مربوط فعالیت می نماید و اعضای آن بنام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به دستجات و احزاب سیاسی را ندارند.
ماده ۳ : انجمن غیرانتفاعی بوده و از تاریخ تصویب کمیسیون موضوع ماده ۴ مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی و ثبت در اداره ثبت شرکتها دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیأت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می باشد.
ماده ۴ : مرکز انجمن در تهران است و شعب آن می تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.
ماده ۵ : انجمن دارای تابعیت ایرانی است.
ماده ۶: انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

فصل دوم ـ شرح وظایف و اهداف

ماده ۷ : به منظور نیل به اهداف مذکور در ماده ۲ اساسنامه انجمن ، اقدامات و فعالیتهای زیر را بعمل خواهد آورد.
۱ـ ۷ـ ایجاد ارتباط علمی ، فنی ، تحقیقاتی ، آموزشی و تبادل نظر بین محققان ، متخصصان و سایر کارشناسانی که به نحوی با شاخه های گوناگون علوم بینایی سرو کار دارند.
۲ـ۷ـ همکاری با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی در برنامه ریزی امور آموزشی ، پژوهشی.
۳ـ۷ـ ارزیابی و بازنگری برنامه های آموزشی ، پژوهشی و ارائه پیشنهادهای لازم در مسائل مذکور .
۴ـ۷ـ ارائه خدمات آموزشی ، علمی ، پژوهشی و فنی.
۵ـ۷ـ ترغیب و تشویق دانشمندان ،پژوهشگران و دانشجویان در پیشبرد فعالیتهای علمی ، پژوهشی و آموزشی.
ـ۷ ـ تهیه وتدوین و انتشار نشریات علمی ، آموزشی و برگزاری گردهمائیهای بازآموزی، آموزشی و پژوهشی در سطوح داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.

فصل سوم ـ عضویت

ماده ۸ : عضویت در انجمن به طرق زیر می باشد:
۱ـ ۸ـ عضویت یوسته : هیأت مؤسس انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی در رشته اپتومتری باشند می توانند طبق ضوابط مذکور در این اساسنامه به عضویت انجمن درآیند.
۲ـ ۸ ـ عضویت وابسته : افرادی که حائز شرایط زیر باشند می توانند به عضویت انجمن درآیند.
کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته های علوم بینایی باشند و کلیه افرادی که دارای مطالعات ، تحقیقات و علائق در علوم بینایی می باشند.
۳ـ ۸ ـ عضویت افتخاری : شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام علمی ، فرهنگی و اجتماعی آنان حائز اهمیت خاص باشد و یا در پیشبرد اهداف انجمن کمکها ی مؤثر و ارزنده ای نموده باشند می توانند به عضویت افتخاری پذیرفته شوند.
تبصره ۱ : اعضای وابسته می توانند با احراز شرایط و تصویب هیأت مدیره به عضویت پیوسته برگزیده شوند.
تبصره ۲ : اعضای پیوسته انجمن بایستی شرایط هیأت مؤسس و هیأت مدیره مذکور در ماده ۷ آئین نامه تخوه تشکیل و شرح وظائف کمیسیون موضوع ماده ۴ مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی را دارا باشند.
ماده ۹ : هریک از اعضای انجمن سالانه مبلغی را که میزان آن توسط هیأت مدیره تعیین و به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.
تبصره : پرداخت حق عضویب هیچگونه حق و ادعایی را نسبت به دارائی انجمن برای عضو ایجاد نخواهد کرد.
ماده ۱۰ : عضویت در انجمن در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد:
۱ـ ۱۰ ـ استعفای کتبی عضو.
۲ـ ۱۰ ـ عدم پرداخت حق عضویت سالانه در مهلتی که هیأت مدیره تعیین می نماید.
۳ـ۱۰ ـ زوال یکی از شرایط عضویت و نیز محکومیت قطعی در هیأتهای بدوی و عالی انتظامی سازمان نطام پزشکی به محرومیت موقت یا دائم از اشتغال به حرف پزشکی.
تبصره ۱: مدت تعلیع عضویت معادل مدت محرومیت از اشتغال به حرف پزشکی است .
تبصره ۲: تصمیم نهائی راجع به عدم پذیرش و نیز خاتمه عضویت پس از اطلاع و تأیید هیأت نظارت بر عملکرد انجمن بنابر موضوع بند ۷ ماده ۱۳ آئین نامه با هیأت مدیره خواهد بود.

فصل چهارم ـ ارکان انجمن

ماده ۱۱: انجمن دارای ارکان زیر است :
۱ـ ۱۱ـ مجمع عمومی
۲ـ ۱۱ـ هیأت مدیره 
۳ـ ۱۱ـ یازرس

الف ـ مجمع عمومی

ماده ۱۲ : مجمع عمومی از گردهمایی اعضاء پیوسته انجمن به دو صورت زیر تشکیل می گردد:
۱ـ۱۲ـ مجمع عمومی عادی که هر سال یکبار تشکیل می شود و به امود جاری انجمن رسیدگی می کند و نیز می تواند انز جهت نوبت حسب ضرورت بطور فوق العاده تشکیل شود.
۲ـ۱۲ـ مججمع عمومی فوق العاده که در مواقع ضروری برای انجام اصلاحات لازم در اساسنامه و یا اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال انجمن تشکیل تشکیل می شود و نتیجه تصمیمات آن در خصوص اصلاح و تغییر اساسنامه پس از تصویب کمیسیون موضوع ماده ۴ مصوبه دویست و شصت ودومین جلسه ۷/۸/۷۰ شورایعالی انقلاب فرهنگی قابل اجرا خواهد بود. مجامع عمومی به دعوت هیأت مدیره یا بازرس یا ۵/۱ از اعضاء پیوسته تشکیل می گردد.
تبصره ۱: جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده هر یک یا حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آراء خواهد بود.
تبصره ۲: چنانچه حد نصاب لازم برای تشکیل جلسات مجمع عادی و فوق العاده بدست نیامد به فاصله یکماه از تاریخ جلسه اولیه نسبت به دعوت مجدد به همان نحو با ذکر نتیجه دعوت قبلی اقدام می شود در انیصورت مجمع با هر تعداد از اعضاء حاضر تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۳ : وظائف مجمع عمومی عادی به شرح زیر می باشد:
۱ـ۱۳ـ استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش فعالیتهای سالانه انجمن.
۲ـ۱۳ـ اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و بودجه انجمن و میزان حق عضویت.
۳ـ۱۳ـ انتخاب و یا عزل اعضاء هیأت مدیره.
۴ـ۱۳ـ انتخاب یک نفر از اعضاء بعنوان بازرس اصلی و یکنفر علی البدل.
۵ـ۱۳ـ تصویب کلیه آئین نامه ها و ضوابط اجرائی مورد لزوم برای پیشبرد امور انجمن به پیشنهاد هیأت مدیره .
۶ـ ۱۳ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای آگهی های انجمن
تبصره : در کلیه جلسات مجامع عمومی نماینده مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۰ آئین نامه نحوه تشکیل و شرح وظائف کمیسیون موضوع ماده ۴ مصوبه دویست وشصت ودومین جلسه مورخ ۷/۸/۷۰ شورایعالی انقلاب فرهنگی جهت حضور در جلسه دعوت خواهد شد. در صورت عدم حضور نماینده کمیسیون جلسه رسمیت نخواهد یافت.

ب ـ هیأت مدیره 

ماده ۱۴ : اعضای هیأت مدیره مرکب از( ۵ تا ۹) نفر است که ۲ نفر بعنوان عضو علی البدل انتخاب می شوند. اعضای مذکور در جلسه مجمع عمومی عادی هر ۲ سال یکبار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است عضویت در هیأت مدیره افتخاری است.
تبصره : جلسات هیأت مدیره حداقل هر یک ماه یکبار تشکیل می شود و با حضور دو سوم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آراء خواهد بود.
ماده ۱۵ : هیأت مدیره در اولین چلسه یکنفر رئیس ، یکنفر نائب رئیس و یکنفر دبیر (عنداللزوم ) و یک نفر خزانه دار با رأی کتبی اکثریت اعضای هیأت مدیره انتخاب می نماید.
تبصره ۱: رئیس هیأت مدیره مسئول اداره امور جاری انجمن و اجرای کلیه مصوبات هیئت مدیره و نماینده قانونی شخصیت حقوقی انجمن در نزد مراجع مختلف خواهد بود.
تبصره ۲ : امضای اوراق تعهد آور با رئیس هیأت مدیره همراه با امضای خزانه دار و مهر انجمن و نامه های رسمی اداری با امضای رئیس هیأت مدیره و در غیاب او نائب رئیس ( دبیر) خواهد بود.
تبصره ۳ : چنانچه هر یک از اعضای هیأت مدیره ۳ جلسه متوالی و یا ۵ جلسه متناوب بدون دلیل موجه ( به تشخیص هیأت مدیره ) در جلسات شرکت ننمایند مستعفی شناخته خواهد شد.
تبصره ۴ : در صورت استعفاء و برکناری و یا فوت هر یک از اعضای هیأت مدیره عضو علی البدل برای مابقی دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.
ماده ۱۶ : هیأت مدیره موظف است ظرف حداکثر چهارماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی ارسال نمایند.
تبصره : هیأت مدیره قبلی تا تأئید هیأت مدیره چدید از سوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مسئولیت امور انجمن را برعهده خواهد داشت.
ماده ۱۷ : وظائف و اختیارات هیأت مدیره 
۱ـ۱۷ـ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده 
۲ـ۱۷ـ اجرای تصمیمات متخذه در مجامع عمومی
۳ـ۱۷ـ تشکیل جلسات سخنرانی و گردهمایی های علمی ، فنی و پژوهشی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.
۴ـ۱۷ـ تهیه ضوابط و مقررات و آئین نامه های اجرائی .
۵ـ۱۷ـ تهیه گزارش سالانه فعالیتهای انجمن برای ارائه به مجمع عمومی .
۶ـ۱۷ـ تهیه ترازنامه و ارائه آن به مجمع عمومی.
۷ـ۱۷ـ قبول هدایا وکمکهای مالی برای انجمن .
۸ـ۱۷ـ پیشنهاد اصلاحات و تغییرات در اساسنامه مجمع عمومی فوق العاده .
۹ـ۱۷ـ اداره امور انجمن در چهار چوب مفاد اساسنامه.
۱۰ـ۱۷ـ تشکیل کمیته اجرائی و تخصصی مختلف و تعیین نوع فعالیت و نظارت بر آنها.
۱۱ـ۱۷ـ انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن به مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات کشور.
۱۲ـ ۱۷ـ اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع از دعاوی که علیه انجمن اقامه می شود در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و توکیل غیر.
۱۳ـ ۱۷ـ اتخاذ تصمیم بسبت به عضویت انجمن در مجامع داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.
۱۴ـ۱۷ـ پیشنهاد انحلال انجمن به مجمع عمومی فوق العاده .

ج ـ بازرس

ماده ۱۸ : انجمن دارای یک نفر بازرس اصلی و یکنفر الی البدل بود که هر ۲ سال یکبار در جلسه مجمع عمومی عادی با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انتخاب خواهند شد.
ماده ۱۹ : وظائف بازرس به شرح زیر است :
۱ـ۱۹ـ بررسی کلیه اسناد و مدارک مالی انجمن و تهیه گزارش برای ارائه به مجمع عمومی .
۲ـ۱۹ـ بررسی گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش از عملکرد انجمن و ارائه به مجمع عمومی.
۳ـ۱۹ـ گزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.
۴ـ۱۹ـ دعوت از مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری.
ماده ۲۰ : شرکت بازرس در جلسات هیأت مدیره بدون حق رأی مجاز است و در هر زمان می تواند اسناد و دفاتر مالی انجمن را ازهیأت مدیره مطالعه و مورد بررسی قرار دهد.
ماده ۲۱ : در پایان هر سال مالی ریاست هیأت مدیره گزارش فعالیتهای سالانه انجمن و ترازنامه آن واحد را حداقل ۴۵ روز قبل از تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی سالانه برای تأئید در اختیار بازرس قرار خواهد داد.
ماده ۲۲ : منابع مالی انجمن عبارتست از : 
۱ـ۲۲ـ حق عضویت اعضاء
۲ـ۲۲ـ از محل هدایا و کمکها

فصل پنجم ـ موارد انحلال انجمن

ماده ۲۳ : در صورت درخواست هیأت مدیره یا بازرس و یا ۳/۱ اعضاء پیوسته و تصویب مجمع عمومی فوق العاده به هر دلیل انجمن منحل می گردد.
ماده ۲۴ : مجمع عمومی فوق العاده که تصمیم به انحلال انجمن می گیرد در همان جلسه نسبت به انتخاب هیأت تصفیه و تعیین مدت مأموریت آن اقدام خواهد کرد.
ماده ۲۵ : هیأت تصفیه در جلسات سالیانه مجمع عمومی فوق العاده انجمن گزارش اقدامات خود را ارائه می نماید. ختم عملیات فصفیه باید به بصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد و در روزنامه رسمی و یکی از جرائد کثیرالانتشار آگهی کود مراتب به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اعلام گردد.
تبصره : باقیمانده دارائیهای انجمن پس از وضع دیوان و مخارج پس از تصویب هیأت مدیره به یکی از مؤسسات آموزشی تحقیقاتی کشور اهداء خواهد شد.

فصل ششم ـ سایر مقررات

ماده ۲۶ : طرح ها و برنامه ها سایر اقداماتی که در اساسنامه پیش بینی شده است چنانچه به نحوی از انحاء با وظایف یکی از وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی ارتباط داشته باشد پس از کسب موافقت وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی ذیربط به مرحله اجراء در خواهد آمد.
ماده ۲۷ : این اساسنامه مشتمل بر ۶ فصل و ۲۷ ماده و ۱۴ تبصره در اریبهشت ماه سال ۱۳۸۱ به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسید.