اساسنامه انجمن

انجمن علمی بهداشت ایران

تاریخ درج: ۷ دي ۱۳۹۵ | تاریخ آخرین ویرایش: ۷ دي ۱۳۹۵

فصل اول : کلیات;  ماده ۱ ) باستناد مصوبه دویست وشصت و دومین  جلسه مورخ ۷/۸/۷۰ شورایعالی انقلاب فرهنگی و آئین نامه مربوط به آن , انجمن علمی بهداشت محیط ایران , براساس مواد آتی تشکیل می گردد، که در سطور بعد بطور خلاصه « انجمن» نامیده می شود.ماده ۲) انجمن صرفاً در زمینه های علمی, تحقیقاتی , تخصصی و فنی مربوط فعالیت می نماید و اعضای آن بنام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به دستجات و احزاب سیاسی را ندارند.

ماده ۳ ) انجمن غیرانتفاعی بوده و از تاریخ تصویب کمیسیون موضوع ماده ۴ مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی و ثبت در اداره ثبت شرکت ها دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیات مدیره آن نماینده قانونی انجمن می باشد

ماده ۴) مرکز انجمن در تهران است و شعب آن می تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.
ماده ۵) انجمن دارای تابعیت ایرانی است.
ماده ۶) انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

فصل دوم : شرح وظایف و اهداف
ماده ۷ ) به منظور نیل به اهداف مذکور در ماده ۲ اساسنامه انجمن, اقدامات و فعالیتهای زیر را بعمل خواهد آورد.
۱-۷) ایجاد ارتباط علمی, فنی , تحقیقاتی , آموزشی و تبادل نظر بین محققان , متخصصان و سایر کارشناسانی که بنحوی با شاخه های گوناگون بهداشت محیط سروکار دارند.
۲-۷) همکاری با وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی و دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی در برنامه ریزی امور آموزشی , پژوهشی و برگزاری گردهمائی ها وبازآموزی.
۳-۷) ارزیابی وبازنگری برنامه های آموزشی , پژوهشی و ارائه پیشنهادهای لازم در مسائل مذکور.
۴-۷) ارائه خدمات آموزشی , علمی , پژوهشی و فنی.
۵-۷) ترغیب و تشویق دانشمندان , پژوهشگران و دانشجویان در پیشبرد فعالیتهای علمی پژوهشی و آموزشی.
۶-۷) تهیه و تدوین و انتشار نشریات علمی, آموزشی و برگزاری گردهمائی های بازآموزی آموزشی و پژوهشی درسطوح داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات  جاری کشور.

فصل سوم : عضویت
ماده ۸ ) عضویت در انجمن به طرق زیر می باشد :
۱-۸) عضویت پیوسته : هیات موسس انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته های بهداشت محیط و یا رشته های وابسته باشند می توانند طبق ضوابط مذکور دراین اساسنامه به عضویت انجمن درآیند.

۲-۸) عضویت وابسته : افرادی که حائز شرایط زیر باشند می توانند به عضویت وابسته انجمن درآیند.
 کلیه کسانی که دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته های ذیربط با حداقل ۳ سال فعالیت آموزشی و یا پژوهشی اجرایی باشند و کلیه افرادی که دارای درجه کارشناسی هستند.

۳-۸) عضویت افتخاری : شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام علمی , فرهنگی و اجتماعی آنان حائز اهمیت خاص باشد و یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک های موثر و ارزنده ای نموده باشند می توانند به عضویت افتخاری پذیرفته شوند.

         تبصره ۱ : اعضای وابسته می توانند با احراز شرایط و تصویب هیات مدیره به عضویت پیوست برگزیده شوند.
         تبصره ۲ : اعضای پیوسته انجمن بایستی شرایط هیات موسس و هیات مدیره مذکور در ماده ۷ آئین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون موضوع ماده ۴ مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی را دارا باشند.

ماده ۹ )  هریک از اعضای انجمن سالانه مبلغی را که میزان آن توسط هیات مدیره تعیین و به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.
تبصره : پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی را نسبت به دارائی انجمن برای عضو ایجاد نخواهد کرد.
ماده ۱۰) عضویت در انجمن در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد :

۱-۱۰) استعفای کتبی عضو
۲-۱۰) عدم پرداخت حق عضویت سالانه در مهلتی که هیات مدیره تعیین می نماید.
۳-۱۰) زوال یکی از شرایط عضویت و نیز محکومیت قطعی در هیاتهای بدوی و عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی به محرومیت موقت یا دائم از اشتغال به حرف پزشکی .
تبصره ۱ : مدت تعلیق عضویت معادل مدت محرومیت از اشتغال به حرف پزشکی است.
تبصره ۲ :  تصمیم نهایی راجع به عدم پذیرش و نیز خاتمه عضویت پس از اطلاع و تایید هیات نظارت بر عملکرد انجمن ها موضوع بند ۷ ماده ۱۳ آئین نامه با هیات مدیره خواهد بود.

فصل چهارم : ارکان انجمن

ماده ۱۱ ) انجمن دارای ارکان زیر است  :
۱-۱۱) مجمع عمومی
۲-۱۱) هیات مدیره
۳-۱۱) بازرس

الف ) مجمع عمومی :
ماده ۱۲ ) مجموع عمومی از گردهمائی اعضاء پیوسته انجمن به دو صورت زیر تشکیل می گردد :
۱-۱۲) مجمع عمومی عادی که هرسال یکبار تشکیل می شود و به امور جاری انجمن رسیدگی   می کند و نیز می تواند از جهت نوبت حسب ضرورت بطور فوق العاده تشکیل شود.
۲-۱۲) مجمع عمومی فوق العاده که در مواقع ضروری برای انجام اصلاحات لازم در اساسنامه و یا اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال انجمن تشکیل می شود و نتیجه تصمیمات آن درخصوص اصلاح و تغییر اساسنامه پس از تصویب کمیسیون موضوع ماده ۴ مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه ۷/۸/۷۰ شورایعالی انقلاب فرهنگی قابل اجرا خواهد بود. مجامع عمومی به دعوت هیات مدیره یا بازرس یا ۵/۱ از اعضاء پیوسته تشکیل می گردد.

تبصره ۱ : جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده هریک با حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آراء خواهد بود.
تبصره ۲ : مجامع عمومی در اولین جلسه خود یک نفر را از بین اعضاء به عنوان رئیس مجمع و دو نفر را بعنوان منشی انتخاب می نماید. جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه یکماه قبل از تشکیل مجمع از طریق انتشار آگهی در روزنامه و یا عنداللزوم دعوت کتبی به اطلاع اعضاء خواهد رسید.
تبصره ۳ : چنانچه حد نصاب لازم برای تشکیل جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده بدست نیامد به فاصله یک ماه از تاریخ جلسه اولیه, نسبت به دعوت مجدد به همان نحو با ذکر نتیجه دعوت قبلی اقدام می شود در این صورت مجمع با هرتعداد از اعضاء حاضر تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۳ ) وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر می باشد :
۱-۱۳) استماع گزارش هیات مدیره و بازرس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش فعالیتهای سالانه انجمن
۲-۱۳) اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و بودجه انجمن و میزان حق عضویت
۳-۱۳) انتخاب و یا عزل اعضاء هیات مدیره
۴-۱۳) انتخاب یک نفر از اعضاء بعنوان بازرس اصلی و یک نفر علی البدل
۵-۱۳) تصویب کلیه آئین نامه ها و ضوابط اجرائی مورد لزوم برای پیشبرد امور انجمن به پیشنهاد هیات مدیره
۶-۱۳) تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای انتشارآگهی های انجمن

تبصره : در کلیه جلسات مجامع عمومی نماینده مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۰ آئین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون موضوع ماده ۴ مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه مورخ ۷/۸/۷۰ شورایعالی انقلاب فرهنگی جهت حضور در جلسه دعوت خواهد شد. درصورت عدم حضور نماینده کمیسیون  جلسه رسمیت نخواهد یافت.

ب ) هیات مدیره :
ماده ۱۴ ) اعضای هیات مدیره مرکب از ۷ نفر است که ۲ نفر بعنوان عضو علی البدل انتخاب می شوند. از ۷ نفر عضو هیات مدیره انجمن حداکثر ۲ نفر از بین دارندگان مدرک کارشناسی عضو پیوسته به عضویت هیات مدیره پذیرفته خواهند شد و ۵ نفر باقیمانده باید از دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و یا بالاتر عضو پیوسته انجمن انتخاب می شوند.اعضای مذکور در جلسه مجمع عمومی عادی هر ۲ سال یکبار با رای مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است عضویت در هیات مدیره افتخاری است.

تبصره : جلسات هیات مدیره حداقل هریک ماه یکبار تشکیل می شود و با حضور دوسوم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آراء خواهد بود.

ماده ۱۵) هیات مدیره در اولین جلسه یک نفر رئیس , یک نفر نایب رئیس  و یک نفر دبیر ( عنداللزوم ) و یک نفر خزانه دار با رای کتبی اکثریت اعضای هیات مدیره انتخاب می نماید.
تبصره ۱ : رئیس هیات مدیره مسئول اداره امور جاری انجمن و اجرای کلیه مصوبات هیات مدیره و نماینده قانونی شخصیت حقوقی انجمن در نزد مراجع مختلف خواهد بود.
تبصره ۲ : امضای اوراق تعهدآور با رئیس هیات مدیره همراه با امضای خزانه دار و مهر انجمن و نامه های رسمی اداری با امضای رئیس هیات مدیره و در غیاب از نایب رئیس خواهد بود.
تبصره ۳ : چنانچه هریک از اعضای هیات مدیره ۳ جلسه متوالی و یا ۵ جلسه متناوب بدون دلیل موجه ( به تشخیص هیات مدیره) در جلسات شرکت ننماید مستعفی شناخته خواهد شد.
تبصره ۴: درصورت استعفاء، برکناری و یا فوت هریک از اعضای هیات مدیره عضو علی البدل برای مابقی دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.

ماده ۱۶ ) هیات مدیره موظف است ظرف حداکثر چهارماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیات مدیره جدید اقدام وبلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی ارسال نماید.

تبصره : هیات مدیره قبلی تا تایید هیات مدیره جدید از سوی وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی مسئولیت امور انجمن را برعهده خواهد داشت.
ماده ۱۷) وظایف و اختیارات هیات مدیره :
۱-۱۷- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده
۲-۱۷- اجرای تصمیمات متخذه در مجامع عمومی
۳-۱۷- تشکیل جلسات سخنرانی و گردهمایی های علمی , فنی و پژوهشی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور
۴-۱۷- تهیه ضوابط و مقررات و آئین نامه های اجرائی
۵-۱۷- تهیه گزارش سالانه فعالیتهای انجمن برای ارائه به مجمع عمومی
۶-۱۷- تهیه ترازنامه و ارائه آن به مجمع عمومی
۷-۱۷- قبول هدایاو کمک های مالی برای انجمن
۸-۱۷- پیشنهاد اصلاحات و تغییرات در اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده
۹-۱۷- اداره امور انجمن در چهارچوب مفاد اساسنامه
۱۰-۱۷- تشکیل کمیته های اجرائی و تخصصی مختلف و تعیین نوع فعالیت و نظارت بر آنها
۱۱-۱۷- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن به مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات کشور
۱۲-۱۷- اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع از دعاوی که علیه انجمن اقامه می شود در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل غیر
۱۳-۱۷- اتخاذ تصمیم نسبت به عضویت انجمن در مجامع داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات  جاری کشور
۱۴-۱۷- پیشنهاد انحلال انجمن به مجمع عمومی فوق العاده

ج ) بازرس :
ماده ۱۸) انجمن دارای یک نفر بازرس اصلی و یک نفرعلی البدل خواهد بود که هر ۲ سال یکبار در جلسه مجمع عمومی عادی با رای مخفی از میان اعضای پیوسته انتخاب خواهند شد.
ماده ۱۹) وظایف بازرس به شرح زیر است :
۱-۱۹- بررسی کلیه اسناد و مدارک مالی انجمن و تهیه گزارش برای ارائه به مجمع عمومی
۲-۱۹- بررسی گزارش سالانه هیات مدیره اعم از مالی و غیرمالی و تهیه گزارش ازعملکرد انجمن و ارائه آن به مجمع عمومی
۳-۱۹- گزارش هرگونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی
۴-۱۹- دعوت از مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری

ماده ۲۰ ) شرکت بازرس در جلسات هیات مدیره بدون حق رای مجاز است و درهر زمان می تواند اسناد و دفاتر مالی انجمن را از هیات مدیره مطالعه و مورد بررسی قرار دهد.
ماده ۲۱)  در پایان هر سال مالی ریاست هیات مدیره گزارش فعالیتهای سالانه انجمن و ترازنامه آن واحد را حداقل ۴۵ روز قبل از تشکیل اولیه جلسه مجمع عمومی سالانه برای تائید در اختیار بازرس قرار خواهد داد.
ماده ۲۲) منابع مالی انجمن عبارتست از :

۱-۲۲- حق عضویت اعضاء
۲-۲۲- از محل هدایا وکمک ها
۳-۲۲- از محل ارائه خدمات آموزشی، علمی، پژوهشی و فنی

فصل پنجم : موارد انحلال انجمن
ماده ۲۳ ) در صورت درخواست هیات مدیره یا بازرس و یا یک سوم اعضاء پیوسته و تصویب مجمع عمومی فوق العاده به هر دلیل انجمن منحل می گردد.
ماده ۲۴) مجمع عمومی فوق العاده که تصمیم به انحلال انجمن می گیرد در همان جلسه نسبت به انتخاب هیات تصفیه و تعیین مدت ماموریت آن اقدام خواهد کرد.
ماده ۲۵) هیات تصفیه در جلسات سالیانه مجمع عمومی فوق العاده انجمن گزارش اقدامات خود را ارائه    می نماید. ختم عملیات تصفیه باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد و در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی شودو مراتب به وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی اعلام گردد.

تبصره : باقیمانده دارائی های انجمن پس از رفع دیون و مخارج پس از تصویب هیئت مدیره به یکی از موسسات آموزشی تحقیقاتی کشور اهداء خواهد شد.

فصل ششم : سایر مقررات
ماده ۲۶ ) طرحها و برنامه ها و سایر اقداماتی که در اساسنامه پیش بینی شده است. چنانچه به نحوی از انحاء باوظایف یکی از وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی ارتباط داشته باشد پس از کسب موافقت وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی ذیربط به مرحله اجراء درخواهد آمد.

ماده ۲۷) این اساسنامه مشتمل بر شش فصل و ۲۷ ماده و ۱۶ تبصره در تاریخ ۱۰/۷/۷۸ به تصویب مجمع عمومی موسس رسید.