اهداف انجمن

انجمن علمی بهداشت ایران

تاریخ درج: ۷ دي ۱۳۹۵ | تاریخ آخرین ویرایش: ۷ دي ۱۳۹۵

اهداف و وظائف انجمن:
۱.    ایجاد ارتباط علمی, فنی , تحقیقاتی , آموزشی و تبادل نظر بین محققان , متخصصان و سایر کارشناسانی که بنحوی با شاخه های گوناگون بهداشت محیط سروکار دارند.
۲.    همکاری با وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی و دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی در برنامه ریزی امور آموزشی , پژوهشی و برگزاری گردهمائی ها وبازآموزی.
۳.    ارزیابی وبازنگری برنامه های آموزشی , پژوهشی و ارائه پیشنهادهای لازم در مسائل مذکور.
۴.    ارائه خدمات آموزشی , علمی , پژوهشی و فنی.
۵.    ترغیب و تشویق دانشمندان , پژوهشگران و دانشجویان در پیشبرد فعالیتهای علمی پژوهشی و آموزشی.
۶.    تهیه و تدوین و انتشار نشریات علمی, آموزشی و برگزاری گردهمائی های بازآموزی آموزشی و پژوهشی درسطوح داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات  جاری کشور.