تاریخچه انجمن

انجمن تونل ایران

تاریخ درج: ۲۲ آذر ۱۳۹۵ | تاریخ آخرین ویرایش: ۲۲ آذر ۱۳۹۵

 تاریخچه انجمن تونل ایران

 با توجه به اهمیت روزافزون تونل و فضاهای زیرزمینی ازجهات گوناگون مانند حفاظت از محیط زیست، صرفه جویی در مصرف انرژی، ایمنی، کم کردن مسافت و لزوم جهت‏دهی به این مطالعات، طرح‏ها و مسائل اجرایی این نوع سازه‏  ها بیش از پیش مشهود می‏باشد. در همین راستا انجمن تونل ایران به منظور گسترش، پیشبرد و ارتقاء دانش فنی این صنعت و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی، پژوهشی و اجرایی در تیرماه سال ۱۳۷۷ با مشارکت متخصصان و صاحب نظران این صنعت شروع به فعالیت نمود و  درخرداد ماه سال ۱۳۷۸  به عنوان عضو ملی انجمن بین المللی تونل  شناخته شد.