اهداف و فعالیت های انجمن

انجمن تونل ایران

تاریخ درج: ۲۲ آذر ۱۳۹۵ | تاریخ آخرین ویرایش: ۲۲ آذر ۱۳۹۵

به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقاء دانش فن و صنعت تونل‌سازی و فضاهای زیرزمینی و توسعه کمی و کبفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی، پژوهشی و اجرایی در زمینه‌های مربوط، انجمن تونل ایران تشکیل می‌گردد.

یجاد و تحکیم روابط علمی و تحقیقاتی و فنی در سطح ملی و بین‌المللی بین محققان و متخصصانی که به گونه‌ای با صنعت تونل سازی مرتبط می‌باشند.

۱. همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به موضوع فعالیت انجمن.

۲. ترغیب و تشویق پژوهشگران و مجریان و دست اندرکاران در صنعت تونل‌سازی.

۳. ارائه خدامات آموزشی و پژوهشی و فنی.

۴. تشکیل گردهمایی‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین المللی.

۵. انتشار کتب و نشریات علمی.