اساسنامه انجمن

انجمن علمی سم شناسی و مسمومیت های ایران

تاریخ درج: ۲ بهمن ۱۳۹۵ | تاریخ آخرین ویرایش: ۲ بهمن ۱۳۹۵

اساسنامه انجمن
تقاضای تأسیس انجمن:
اینجانبان امضاء کنندگان ذیل تقاضای تأسیس انجمن سم شناسی و مسمومیت ها با مشخصات زیر را داریم، تا در چهارچوب قانون اساسی و با
۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی و آئینامه اجرائی آن /۶/ مصوب ۷ « فعالیت احزاب جمعیت ها، انجمن ها و سازمان های سیاسی » رعایت مفاد قانون
فعالیت نمائیم.
۱نام کامل انجمن: ‐
انجمن سم شناسی و مسمومیت ها
IRANIAN SOCIETY OF TOXICOLOGY (I.S.T)
۲اهداف انجمن به طور اختصار: ‐
نظر به لزوم همکاری و هماهنگی بین کارشناسان و متخصصین و محققین کشور که خدمات آموزشی، پژوهشی درمانی، تشخیص سم شناسی و
مسمومیت ها، پزشکی قانونی و رشته های وابسته را بعهده دارند و بمنظور بررسی مسائل و مشکلات مشترک، پیشبرد مقام این رشته، ضرورت
ایجاد مرکز اطلاع رسانی مسمومین در کشور، پژوهش در این رشته و ارتباط بین المللی و تشکیل سمینارها و کنفرانس ها که لازمست توسط
متخصصین صاحب نظر این رشته برنامه ریزی و تدوین و نظارت گردد انجمن سم شناسی و مسمومیت های کشور بر طبق موارد، اصول و مقررات
مربوطه تأسیس می گردد. ضمناً اهداف انجمن بطور مشخص در اساسنامه پیوست ذکر شده است .
۳مرکز اصلی و نشانی کامل و شماره تلفن انجمن : ‐
تهران- انتهای خیابان دکتر فاطمی نبش خیابان سیندخت پلاک ۲۹ ساختمان مرکز پژوهش های علمی و درمانی مصدومین شیمیایی تلفن:
۹۲۵۳۱۸-۹۲۸۳۶۷
۴مدت انجمن: ‐
نامحدود
۵سرمایه انجمن: ‐
کمک های مردمی- حق عضویت- فروش نشریه برگزاری سمینار
نام و نام خانوادگی:
۱دکتر ناصر جلالی ‐
۲دکتر حسن توفیقی زواره ای ‐
۳دکتر ابراهیم عزیزی ‐
اساسنامه انجمن:
فصل اول: کلیات و اهداف
ماده ۱: نام انجمن:
انجمن سم شناسی و مسمومیت ها
IRANIAN SOCIRTY OF TOXICOLOGY (I.S.T.)
نامیده می شود. « انجمن » می باشد که انجمنی است علمی، تخصصی، پژوهشی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی که در این اساسنامه اختصاراً
تبصره:کلمه متخصص و کارشناس در این اساسنامه به آن دسته از متخصصین و کارشناسانی اطلاق می شود که در رشته های مختلف گروه
پزشکی، سم شناسی، پزشکی قانونی ورشته های مربوطه فعالیت داشته و از طرف مراجع رسمی کشور بعنوان متخصص یا کارشناس مورد تأیید
قرار گرفته اند.
ماده ۲: محل انجمن:
مرکز اصلی انجمن در شهر تهران به آدرس انتهای خیابان دکتر فاطمی نبش خیابان سیندخت پلاک ۲۹ ساختمان مرکز پژوهش های علمی و
درمانی مصدومین شیمیایی واقع و در صورت لزوم می تواند با تصویب کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیتها در سایر شهرهای کشور
شعبه، دفتر یا نمایندگی دائر نماید .
ماده ۳: تابعیت:
انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای وابسته به آن التزام خود را به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام
می دارند و حق فعالیت علیه نظام جمهوری اسلامی ایران را نخواهد داشت .
ماده ۴: مدت فعالیت:
انجمن از تاریخ تأسیس برای مدت نامحدودی تشکیل می گردد.
ماده ۵: اهداف انجمن
اهداف انجمن عبارتست از :
۱پیشبرد و اعتلای علم سم شناسی و مسمومیتها و رشته های وابسته ‐۵
۲پیشنهاد تشکیل مراکز اطلاع رسانی و کنترل سموم به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و پیگیری های لازم در تشکیل آنها ‐۵
۳پیشنهاد تشکیل آزمایشگاههای مجهز سم شناسی در تهران و شهرستانها و پیگیریهای لازم در تشکیل و فعالیت آنها ‐۵
۴تشکیل گردهمائی های علمی در زمینه های مربوط به سم شناسی و مسمومیت ها ‐۵
۵انتشار مقالات و بولتن های علمی، مجلات و کتب در زمینه های مختلف سم شناسی و مسمومیتها و ایجاد تسهیلات در تهیه و فرانس های ‐۵
لازم
۶تهیه و پیشنهاد طرحهای تحقیقاتی، آموزشی، درمانی و اطلاع رسانی به مقامات مسئول جهت اجراء و پیگیری آنها ‐۵
۷ایجاد ارتباط علمی بین انجمن های پزشکی (مورد تأیید وزارت کشور)، مراکز علمی و سازمانهای مربوطه در داخل و خارج از کشور ‐۵
۸طرح و پیشنهاد معیارهای مورد نیاز برای امور سم شناسی و ارائه خدمات درمانی به مسمومین کشور ‐۵
۹ارائه کمک های علمی به کلیه سازمانها و مؤسسات بمنظور اعتلای علم سم شناسی و مسمومیتها ‐۵
۱۰ کمک به آموزش عمومی از طریق رسانه های گروهی بمنظور پیشگیری و کمکهای اولیه درمانی مسمومیتها و اختصاص یک روز به نام ‐۵
(روز سم شناسی و مسمومیتها(
۱۱ اظهارنظر مشورتی در مورد تعیین تعرفه ها و هزینه های مربوط به آزمایش های سم شناسی و خدمات درمانی بهبیماران مسموم و تعیین ‐۵
سختی کار برای کارکنان این رشته
۱۲ فعالیت های علمی بشر دوستانه در جهت جلوگیری ازتولید وکاربرد سلاحهای شیمیائی، بیولوژیکی و هسته ای و انهدام آنها در دنیا ‐۵
۱۳ کمک به تهیه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاههای سم شناسی و داروها بویژه پادزهرهای مورد نیاز در مراکز درمانی مسمومین کشور ‐۵
۱۴ اظهار نظر مشورتی در مورد تولید، واردات، توزیع و مصرف کلیه مواد اولیه و ساخته شده شیمیایی، نباتی، معدنی و جمع آوری اطلاعات ‐۵
مطابق با آخرین اطلاعات موجود مربوط به موادغذایی، داروئی، شیمیایی و سمی در بانک اطلاعاتی مراکز اطلاع رسانی کشور
۱۵ پیشنهاد و پیگیری های لازم جهت انجام آزمایشهای سم شناسی برای مواد ساخته شده جدید غذائی، داروئی، بهداشتی و آرایشی اعم از ‐۵
شیمیایی و گیاهی ثبت و کنترل عوارض جانبی، مسمومیتهای حاد و مزمن ناشی از آن و رعایت مسائل اخلاقی پزشکی در انجام تحقیقات
داروئی و سمی .
۱۶ کمک به پیشگیری و درمان اعتیاد و همکاری های لازم با سازمانهای ذیربط. ‐۵
۱۷ سایر مواردیکه در این اساسنامه پیش بینی نگردیده و ارتباط نزدیک بامسائل سم شناسی و مسمومیت ها دارد پس از تصویب هیئت مدیره و ‐۵
مجمع عمومی طبق مقررات به اهداف مذکور اضافه خواهد شد .
: ماده ۶
طرحها و برنام هها و سایر اقداماتیکه در اساسنامه پیش بینی شده و بنحوی با وظایف یکی از وزارتخانه ها با سازمانهای دولتی ارتباط دارد پس از
کسب موافقت وزارتخانه با سازمان دولتی ذیربط به مرحله اجراء درخواهد آمد.
فصل دوم: شرایط و نحوه عضویت و انواع آن
: ماده ۷
فارغ التحصیلان دوره دکتری گروه پزشکی یا کارشناسانی که در رشته های مربوط به علم سم شناسی و مسمومیت ها فعالیت مستمری داشته
باشند به شرط احراز شرایط زیر می توانند باتصویب هیئت مدیره به عضویت انجمن درآیند .
۱داشتن مدرک تخصصی سم شناسی یا معرفی نامه فعالیت در زمینه سم شناسی و مسمومیتها که مورد تأیید مراجع رسمی کشور(فقط اعضای ‐
پیوسته) میباشد .
۲پذیرفتن مفاد اساسنامه ‐
۳محروم نبودن از حقوق اجتماعی و وابسته نبودن به سازمانهای ضد مردمی و نیز گروههای ضد انقلاب ‐
۴داشتن حس شهرت حرفه ای و اجتماعی ‐
: ماده ۸
عضویت: انجمن دارای سه نوع عضو خواهد بود .
۱اعضای پیوسته که دارای حق رأی بوده و مکلف به پرداخت حق عضویت می باشند و اعضاءاصلی محسوب میشوند . ‐
۲اعضاء وابسته که در رشته مربوطه مشغول تحصیل بوده یا موضوع انجمن ارتباط دارد و مکلف به پرداخت حق عضویت میباشند . ‐
۳اعضاء افتخاری، از بین دانشمندان ایرانی و غیرایرانی که دارای مطالعات و تحقیقات علمی ممتاز بوده ویا پیشنهاد هیئت مدیره، توسط مجمع ‐
عمومی انتخاب می شوند.
تبصره: اعضاء افتخاری غیر ایرانی باید هم راستا با اهداف نظام جمهوری ایران باشند و یا حداقل همسو با اهداف استکبار جهانی نباشد .
فصل سوم: ارکان انجمن
: ماده ۹
ارکان انجمن عبارتند از:
۱مجمع عمومی ‐
۱هیئت مدیره ‐
۱بازرس ‐
الف  مجمع عمومی:
: ماده ۱۰
مجمع عمومی عالیترین مرجع تصمیم گیری در انجمن می باشد که بصورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود .
: ماده ۱۱
مجمع عمومی عادی با رعایت تشریفات مندرج در ضمیمه سالی یک بار در اردیبهشت ماه نشکیل خواهد شد برای رسمیت جلسه حضور نصف
بعلاوه یک نفر اعضای پیوسته، و جهت تصویب هر موضوعی، رای موافق اکثریت اعضاء حاضر ضرورت دارد. در صورتی که در دعوت نخست
تعداد حاضر به حد نصاب نرسید، جلسه دوم به فاصله پانزده روز تشکیل و با هر تعداد حاضر، جلسه رسمیت خواهدیافت. مجمع عمومی عادی
ممکنست بصورت فوق العاده در هر زمان بهتقاضای هیئت مدیره یا بازرس یا یک سوم کل اعضاء پیوسته تشکیل گردد .
ماده ۱۲ : وظایف مجمع عمومی عادی:
۱انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرس ‐
۱استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرس ‐
۱تعیین خط مشی کلی انجمن ‐
۱بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره ‐
۱تعیین میزان حق عضویت سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه انجمن ‐
۱تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های انجمن ‐
: ماده ۱۳
مجمع عمومی فوق العاده با رعایت تشریفات اعلام در روزنامة رسمی، مشابه مجمع عمومی عادی و با شرایط زیر تشکیل خواهد شد .
۱با درخواست هیئت مدیره یا بازرش ‐
۱با درخواست یک سوم ازکل اعضاء پیوسته ‐
تبصره ۱: دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده کتبی بوده و حداقل تا دو هفته قبل از تشکیل آن به اطلاع اعضاء خواهد رسید .
تبصره ۲: مجمع عمومی فوق العاده جهت رسمیت همان شرایط مجمع عمومی عادی را خواهد داشت .
تبصره ۳: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دوسوم آراء موافق از تعداد حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ماده ۱۴ : وظایف مجمع عمومی فوق العاده:
۱تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه ‐
۱بررسی و تصویب انحلال انجمن ‐
۱عزل هیئت مدیره ‐
تبصره: عزل هیئت مدیره باید با اطلاع و موافقت وزارت کشور در دستورکار مجمع قرار گیرد.
: ماده ۱۵
مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می شود .
تبصره: اعضای هیئت رئیسه با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع انخاب خواهند شد .
ب  هیئت مدیره:
: ماده ۱۶
انجمن دارای هیئت مدیره ای مرکب از ۷ نفر عضو علی البدل خواهد بود .
تبصره ۱: شعبات انجمن در مراکز اسانها توسط هیئتی مرکب از ۳ نفر که از سوی اعضاء شعبه انتخاب و با تصویب هیئت مدیره مرکزی انصاب
می شوند اداره خواهد شد و اعضاء این هیئتها طبق دستورالعمل هیئت مدیره مرکزی فعالیت خواهند نمود حد نصاب تأسیس شعبه ۲۰ نفر
می باشد که در صورت عدم حصول آن، می توان دفتر یا نمایندگی دائر شود .
تبصره ۲: جلسات هیئت مدیره با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء موافق معتبر خواهد بود.
تبصره ۳: اعضاء هیئت مدیره حداکثر یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و از بین خود یک نفر رئیس، یک نفر نائب رئیس و یک
نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود، حدود اختیارات آنها را آئین نامه مشخص می نماید .
تبصره ۴: شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات آن ضروریست و غیبت هریک ازاعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه
متوالی در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.
تبصره ۵: در صورت استعفاء یا فوت یا سلب شرایط از هریک از اعضای هیئت مدیره عضو علی البدل برای مدت باقی مانده هیئت مدیره بجای
عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود .
تبصره ۶: هیئت مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل هر ۳ ماه یک بار تشکیل خواهد داد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی
رئیس یا نائب ئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد. فاصله بین ارسال دعوتنامه و یا تلفن و تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل سه روز
خواهد بود.
: ماده ۱۷
مجمع عمومی هیئت مدیره را برای مدت سه سال انتخاب خواهد نمود. انتخاب مجدد هیئت مدیره برای دوره های بعدی بلامانع بوده و هیئت
مدیره موظف است ظرف حداکثر دو ماه قبل از پایان تصدی خود، انتخابات هیئت مدیره جدید رابرگزار نماید و نتیجه را یک هفته قبل از پایان
تصدی خود به وزارت کشور اعلام نماید.
: ماده ۱۸
هیئت مدیره نماینده قانونی انجمن بوده ووظایف و اختیارات آن بشرح ذیل می باشد: حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول، رسیدگی به
حسابهای انجمن، پرداخت و وصول مطالبات، اجرای مصوبات مجمع عمومی، افتتاح حساب در یکی از بانکها، انجام تشریفات قانونی، تعقیب
جریانات قضائی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آنان، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش،
در صورت اقتضاء تعویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی یا حق توکیل.بطورکلی هیئت
مدیره می تواند هراقدام و معامله ای را که ضروری بداند و فک رهن و استفراض به استثنای فروش اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع
عمومی می باشد بنام انجمن انجام دهد .
تبصره ۱: جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیئت
مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط بر رعایت حدود موضوع انجمن دارا می باشد.
معتبر خواهد بود . « انجمن » تبصره ۲: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس و خزانه دار و با مهر
تبصره ۳: هیئت مدیره می تواند از بین اعضاء واجد شرایط و در جهت اجرای اهداف مندرج در اساسنامه با موافقت وزارت کشور کمیته های
تخصصی انجمن را تشکیل دهد .
تبصره ۴: آئین نامه اجرائی این اساسنامه بعد از تصویب هیئت مدیره و تائید وزارت کشور قابل اجراء خواهد بود .
تبصره ۵: تصمیمات متخذه در کمیسیونها پس از تصویب در هیئت مدیره قابل اجراء است.
ج  بازرس:
: ماده ۱۹
مجمع عمومی عادی یک نفر را بعنوان بازرس اصلی و یک نفر را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب خواهد نمود .
تبصره: انتخاب مجدد بازرس بلامانع است.
ماده ۲۰ : وظایف بازرس بشرح زیر است:
۱بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی ‐
۲مطالعه گزارش سالانه هیئت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی ‐
۳گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه بهمجمع عمومی ‐
: ماده ۲۱
کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان بدون قید و شرط بوسیله هیئت مدیره انجمن باید جهت بررسی در دسترس
بازرس قرار گیرد.
فصل چهارم: بودجه و مواد متفرقه
: ماده ۲۲
بودجه انجمن از طریق جمع آوری هدایا، اعانات، قبول وصیت، وقف و نیز حق عضویت اعضاء تأمین می شود.
: ماده ۲۳
درآمد و هزینه های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح و بیان آن در پایان هر سال مالی جهت بررسی به کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب
و جمعیتها ارائه خواهد شد .
تبصره ۱: کلیه دفاتر مالی انجمن در مواقع مراجعه مأمورین مالیاتی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت .
تبصره ۲: سال مالی مؤسسه منطبق به سال هجری شمسی بوده و همواره به پایان اسفندماه ختم می شود .
در یکی از بانکهای رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران « انجمن » تبصره ۳: کلیه وجوه مازاد بر هزینه های انجمن در حساب مخصوصی بنام
نگهداری خواهد شد.
: ماده ۲۴
کلیه مدارک رسمی انجمن، پرونده ها و نوشتجات رسمی در دفتر مرکزی انجمن نگهداری می شود. مکاتبات رسمی انجمن به امضاء رئیس هیئت
مدیره و در غیاب او نائب رئیس هیئت مدیره و مهر انجمن خواهد بود .
تبصره: مصوبات و صورتجلسات هیئت مدیره در دفاتر مخصوص بترتیب تاریخ ثبت و به امضای اعضاء ذیربط خواهد رسید
: ماده ۲۵
هرگونه تغییری در مفاد اساسنامه و اعضاء هیئت مدیره در صورتی معتبر است که با تصویب کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها
باشد.
تبصره: محل مؤسسه و اقامتگاه اعضاء هیئت مدیره و اشخاص صاحب امضاء و تغییرات بعدی آن باید به اطلاع وزارت کشور برسد و مادامیکه
اطلاع داده نشده استناد به آن معتبر نخواهد بود.
: ماده ۲۶
انجمن دارای مهر و آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیئت مدیره و مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت کشور تهیه و
استفاده خواهد شد .
تبصره: هیئت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم انجمن مسئولیت قانونی دارند.
: ماده ۲۷
انتشار هرگونه نشریه پس از کسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تحصیل پروانه انتشار با رعایت کامل قانون مطبوعات انجام
می شود.
: ماده ۲۸
انحلال انجمن: در صورت انحلال انجمن، مجمع عمومی فوق العاده هیئت تصفیه ای انتخاب و این هیئت موظف خواهد بود پس از اداء دیون و
وصول مطالبات انجمن نسبت به واگذاری اموال و املاک به یکی از مراکز آموزشی، پژوهشی و پزشکی داخل کشور اقدام نماید هیئت مذکور
موظف است یک نسخه از شرح کامل آن را جهت بررسی به کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیتها ارسال دارد.
: ماده ۲۹
این اساسنامه مشتمل بر ۴ فصل و ۲۹ ماده و ۲۵ تبصره در اولین نشست اعضاء مجمع عمومی در تاریخ به تصویب رسید .