اهداف و فعالیت های انجمن

انجمن آبزی پروری ایران

تاریخ درج: ۹ دي ۱۳۹۵ | تاریخ آخرین ویرایش: ۹ دي ۱۳۹۵

 اهداف:

به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی علوم آبزی پروری و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آزموزشی و پ‍ژوهشی در زمینه آبزی پروری و رشته های وابسته، انجمن علمی آبزی پروری ایران تشکیل گردید.

وظایف و فعالیت­ها:

به منظور نیل به اهداف ذکر شده در بالا، انجمن اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:

 انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی با محققان و متخصصانی که به گونه­ای با علم آبزی پروری در ارتباط هستند.

 همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی، بازنگری و اجرای طرح­ها و برنامه­های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمنیه های علمی موضوع فعالیت انجمن

 برگزاری گردهمایی های ملی و بین المللی

 انتشار کتب و نشریات علمی