فعالیت های انجمن

انجمن مهندسی سازه ایران

تاریخ درج: ۲ دي ۱۳۹۵ | تاریخ آخرین ویرایش: ۱ دي ۱۳۹۵

۱- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی با محققان و متخصصانی که به گونه ای با علم مهندسی سازه سروکار دارند.
۲- همکاری با دستگاهها و نهادهای اجرایی ، علمی و پژوهشی در زمینه تهیه ، ارزیابی ، بازنگری و اجرای طرح ها ، انجام مطالعات و تحقیقات فنی و برنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن .
۳- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز
۴- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی
۵- برگزاری گردهمایی های علمی در سطح ملی ، منطقه ای و بین المللی
۶- انتشارات کتب و نظریات علمی