اساسنامه انجمن

انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران

تاریخ درج: ۲۴ آذر ۱۳۹۵ | تاریخ آخرین ویرایش: ۲۴ آذر ۱۳۹۵

اساسنامه انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران

فصل اول – کلیات و اهداف

ماده ۱: به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علم و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مربوط به انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران که از این پس در این  اساسنامه انجمن نامیده می شود، تشکیل می گردد.

ماده ۲ : انجمن مؤسسه ای غیرانتفاعی است و در زمینه های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیأت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می باشد.

ماده ۳: مرکز انجمن در شهر تهران به نشانی تقاطع بزرگراه شهید چمران و جلال آل احمد ، دانشگاه تربیت مدرس ، ساختمان فنی و مهندسی ، دانشکده مهندسی مکانیک ، طبقه ۲- و شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمن های علمی  می تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.

تبصره: هیأت مدیره می تواند درصورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند. به شرط آنکه موضوع در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار اعلام شود و کتباً به اطلاع کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم،  تحقیقات و فناوری برسد.

ماده ۴: انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد .

فصل دوم- وظایف و فعالیت ها

ماده ۵: به منظور نیل به هدف های مذکور در ماده (۱) این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:

۵-۱- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی بین محققان و متخصصانی که به گونه ای با علم مهندسی ساخت و تولید سروکار دارند.

۵-۲- همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری طرح ها و برنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن

۵-۳- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز

۵-۴- ارایه خدمات آموزشی و پژوهشی

۵-۵- تشکیل گردهمایی های علمی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی

۵-۶- انتشار کتب و نشریات علمی

فصل سوم - انواع و شرایط عضویت

ماده ۶: انواع و شرایط عضویت

۶-۱- عضویت پیوسته

مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی در رشته مهندسی ساخت و تولید و رشته های وابسته باشند، می توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

تبصره : افرادی که دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته های مذکور در بند ۶-۱ می باشند با تصویب هیأت مدیره می توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

۶-۲- عضویت وابسته

کسانی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت ۵ سال به نحوی در یکی از رشته های مذکور در بند ۶-۱ شاغل باشند.

۶-۳- عضویت دانشجویی

کلیه دانشجویانی که در رشته مهندسی ساخت و تولید و یا رشته های وابسته به تحصیل اشتغال دارند.

۶-۴- عضویت افتخاری

شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه های ساخت و تولید حایز اهمیت خاص باشد یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک های مؤثر و ارزنده ای نموده باشند.

۶-۵- عضویت حقوقی

سازمان هایی که در زمینه های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می توانند به عضویت انجمن درآیند.

تبصره : اعضای حقوقی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می شوند.

ماده۷: هر یک از اعضا، سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می گردد، به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.

تبصره۱: پرداخت حق عضویت هیچ گونه حق و ادعایی نسبت به داراِیی انجمن برای عضو ایجاد نمی کند.

تبصره۲ : اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

ماده ۸ : عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد:

۸-۱- استعفای کتبی

۸-۲- عدم پرداخت حق عضویت سالانه

۸-۳- رد صلاحیت عضو بنا به تصویب هیأت مدیره

تبصره ۱: تایید خاتمه عضویت با هیأت مدیره است .

تبصره۲: آیین نامه عضویت و خاتمه عضویت توسط هیأت مدیره تدوین خواهد شد.

فصل چهارم- ارکان انجمن

ماده ۹: ارکان اصلی عبارتند از: مجمع عمومی، هیأت مدیره و بازرس

 الف : مجمع عمومی

 ماده۱۰: مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.

۱۰-۱- مجمع عمومی عادی سالی یک بار تشکیل می شود و با حضور یا رای کتبی نصف به علاوه یک کل اعضای پیوسته انجمن رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آراء معتبر است.

۱۰-۲- در صورتی که در دعوت نخست مجمع عمومی رسمیت نیافت، جلسه دوم به فاصله حداقل بیست روز بعد تشکیل می شود و با هر تعداد حاضر جلسه رسمیت خواهد یافت.

۱۰-۳- مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری با دعوت هیأت مدیره یا بازرس و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می شود.

تبصره ۱: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی به صورت کتبی و یا آگهی در روزنامه کثیرالانتشار است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.

تبصره۲: یک سوم اعضای پیوسته می توانند مستقیماً اقدام به دعوت مجمع عمومی فوق العاده نمایند مشروط بر اینکه هیأت مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشد و در چنین حالتی، ایشان در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هیأت مدیره و بازرس تصریح نمایند.

تبصره۳: درصورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی منحصراً موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است و هیأت رئیسه مجمع از میان اعضا انتخاب خواهد شد.

ماده۱۱: وظایف مجامع عمومی عادی و فوق العاده به شرح زیر می باشد:

۱۱-۱- انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس

۱۱-۲- تصویب خط مشی انجمن

۱۱-۳- بررسی و تصویب پیشنهادات هیأت مدیره و بازرس

۱۱-۴- تعیین میزان حق عضویت و تصویب ترازنامه

۱۱-۵- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه

۱۱-۶- عزل هیأت مدیره و بازرس

۱۱-۷- تصویب انحلال انجمن

۱۱-۸- بررسی و تصویب ترازنامه و صورت حساب درآمدها و هزینه های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن

تبصره۱: مجامع عمومی توسط هیأت رییسه ای مرکب از یک رییس، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند.

تبصره۲ : اعضای هیأت رییسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می شوند.

تبصره۳: اعضای هیأت رِییسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیأت مدیره و بازرس کاندیدا کرده اند.

تبصره۴: مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در مواد بندهای ۱۱-۵ و ۱۱-۶ و ۱۱-۷ تشکیل می شود.

ب- هیأت مدیره

ماده ۱۲ : هیأت مدیره انجمن مرکب از پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل می باشد که هر دو سال  یک بار با رای مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می شوند.

۱۲-۱- هیچ یک از اعضا نمی توانند بیش ا ز دو بار متوالی به عضویت هیأت مدیره انتخاب شوند.

۱۲-۲- عضویت در هیأت مدیره افتخاری است.

۱۲-۳- هیأت مدیره حداکثر تا یک ماه از انتخاب شدن ، تشکیل جلسه داده و با رای کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود اقدام می نماید.

۱۲-۴- کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای رییس یا نایب رئیس یا دبیر و خزانه دار همراه با مهر انجمن و نامه های رسمی با امضای رئیس یا نایب رِییس و یا دبیر معتبر است.

۱۲-۵- هیأت مدیره موظف است بر حسب نیاز هر یک ماه یک بار تشکیل جلسه دهد. فاصله بین ارسال دعوت نامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه هیأت مدیره حداقل سه روز است.

۱۲-۶- جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق، معتبر است.

تبصره: تصمیمات متخذه در هر شرایط با حداقل سه رای موافق معتبر است.

۱۲-۷- کلیه مصوبات هیأت مدیره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورت جلسات هیأت مدیره نگهداری می شود.

۱۲-۸- شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدونعذر موجه به

۱۲-۹- تشخیص هیأت مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

۱۲-۱۰- درصورت استعفا، برکناری یا فوت هر یک از اعضای هیأت مدیره، عضو علی البدل برای مدت باقی مانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.

۱۲-۱۱- شرکت اعضای علی البدل در جلسات هیأت مدیره بدون داشتن حق رأی مجاز است.

۱۲-۱۲- شرکت بازرس در جلسات هیأت مدیره بدون داشتن حق رای مجاز است.

۱۲-۱۳- هیأت مدیره موظف است ظرف حداکثر چهار ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمن های علمی ارسال نماید.

تبصره۱: هیأت مدیره پیشین تا تأیید هیأت مدیره جدید از سوی کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسؤولیت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.

تبصره ۲ : هیأت مدیره می تواند از بین خود یا خارج یک نفر شخص حقیقی را به عنوان دبیر انجمن انتخاب نموده و حدود اختیارات او را تعیین نماید. دبیر انجمن در حدود اختیاراتی که هیأت مدیره به وی تفویض نموده است،  نماینده انجمن محسوب شده و از طرف انجمن حق امضا دارد.

تبصره۳: اگر دبیر انجمن از اعضا هیأت مدیره باشد، دوره دبیری او از مدت عضویتش در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود.

ماده ۱۳ : هیأت مدیره نماینده قانونی انجمن می باشد و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:

۱۳-۱- اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی

۱۳-۲- تشکیل گروه های علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها

۱۳-۳- هیأت مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیرمنقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیرمنقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است، انجام دهد.

۱۳-۴- جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیأت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجمن دارا می باشد.

۱۳-۵- تهیه گزارش سالانه و تنظیم تراز مالی و صورتحساب درآمدها و هزینه های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارایه به مرجع نظارت در موعد مقرر

۱۳-۶- اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل به غیر

۱۳-۷- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی

۱۳-۸- اجرای طرح ها و برنامه های علمی در چارچوب وظایف انجمن

۱۳-۹- جلب هدایا و کمک های مالی

۱۳-۱۰- اهدای بورس های تحقیقاتی و آموزشی

۱۳-۱۱- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور

۱۳-۱۲- ارسال گزارش های لازم به کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ج- بازرس

ماده ۱۴: مجمع عمومی عادی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان علی البدل برای مدت دو سال انتخاب می نماید.

تبصره: انتخاب مجدد بازرس بلامانع است.

ماده ۱۵: وظایف بازرس به شرح زیر است:

۱۵-۱- بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی

۱۵-۲- بررسی گزارش سالانه هیأت مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی

۱۵-۳- گزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی به مجمع عمومی

تبصره: کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیرمالی در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیأت مدیره برای بررسی در دسترس بازرس قرار گیرد.

فصل پنجم- گروه های علمی انجمن

ماده ۱۶: انجمن می تواند گروه ها و کمیته های زیر را تشکیل دهد که براساس شرح وظایفی که از سوی هیأت مدیره تعیین می شود به فعالیت می پردازد.

۱۶-۱- تهیه و تصویب آیین نامه تشکیل گروه ها و کمیته ها با هیأت مدیره انجمن است.

۱- گروه های تخصصی

۲- کمیته آموزش و پژوهش

۳- کمیته انتشارات

۴- کمیته آمار و اطلاعات

۵- کمیته پذیرش و روابط عمومی

۶- کمیته گردهمایی های علمی

فصل ششم - بودجه و مواد متفرقه

ماده ۱۷- منابع مالی انجمن عبارتند از:

۱۷-۱- حق عضویت اعضا

۱۷-۲- درآمدهای ناشی از ارایه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره ای

۱۷-۳- دریافت هدایا و کمک ها

۱۷-۴- کلیه عواید و درآمدهای انجمن صرف اهداف موضوع ماده ۵ این اساسنامه خواهد شد.

ماده ۱۸- درآمدها و هزینه های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی به کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می شود.

ماده ۱۹- کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد بانک های کشور نگهداری می شود.

ماده ۲۰- هیچ یک از مؤسسین یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچگونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یک آنها نمی توانند مبادرت به انجام معاملات با مؤسسه نمایند.

ماده ۲۱- کلیه مدارک و پرونده های مالی و غیرمالی مرتبط با فعالیت ای انجمن در محل دفتر مرکزی انجمن نگهداری می شود و در مواقع مراجعه مرجع نظارت یا سایر مراجع صلاحیت دار در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

ماده۲۲- هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه پس از تصویب کمیسیون انجمن ای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معتبر است.

ماده ۲۳- انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا  وابستگی به گروه ا و احزاب سیاسی را ندارند.

ماده ۲۴- درصورت تصویب انحلال انجمن توسط مجمع عمومی، همان مجمع هیأت تسویه ایرا برای پرداخت دیون وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد. هیأت تسویه موظف است پساز وصول مطالبات و پرداخت بدهی کلیه دارایی های منقول و غیرمنقول انجمن را با نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به یکی از مؤسسات آموزشی یا پژوهشی کشور واگذار کند.

ماده ۲۵- این اساسنامه مشتمل بر ۶ فصل ۲۵ ماده ۵۷ زیرماده و ۲۰ تبصره در جلسه مورخ ۵/۸/۸۱ مجمع عمومی انجمن به تصویب رسید.