اساسنامه انجمن

انجمن نگهداری و تعمیرات ایران

تاریخ درج: ۲۴ آذر ۱۳۹۵ | تاریخ آخرین ویرایش: ۲۴ آذر ۱۳۹۵

 اساسنامه انجمن نگهداری و تعمیرات ایران

فصل اول- کلیات و اهداف

  ماده ۱: به‌ منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علم و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های مربوط به انجمن نگهداری و تعمیرات "نت" که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می‌شود ، تشکیل می‌گردد .

  ماده ۲ : انجمن موسسه‌ای غیرانتفاعی است و در زمینه‌های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می‌کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیات مدیره آن نماینده قانونی انجمن می باشد .

  ماده ۳ : مرکز انجمن در شهر تهران به نشانی تهران .........................................می باشد و شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمن های علمی می‌تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود .

    تبصره : هیات مدیره می تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند به شرط آنکه موضوع در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار اعلام شود و کتبا به اطلاع کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری برسد .

  ماده ۴ : انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌باشد .

 فصل دوم – وظایف و فعالیت ها :

  ماده ۵ : به منظور نیل به هدف‌های مذکور در ماده (۱) این اساسنامه ، انجمن اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد :

     ۱-۵- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی بین محققان و متخصصانی که به گونه‌ای با علم نگهداری و تعمیرات سرو کار دارند .

     ۲-۵- همکاری با نهادهای اجرایی ، علمی و پژوهش در زمینه ارزیابی و بازنگری طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن .

     ۳-۵- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز

     ۴-۵- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی .

     ۵-۵- تشکیل گردهمایی های علمی در سطح ملی ، منطقه ای و بین المللی.

     ۶-۵- انتشارات کتب و نشریات علمی

  فصل سوم – انواع عضویت و شرایط آن

     ۱-۶- عضویت پیوسته :

  موسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع ، مدیریت ، نگهداری و تعمیرات و رشته‌های وابسته باشند ، می نوانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند .

     ۲-۶- عضویت وابسته :

  کسانی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت ۵ سال به نحوی در یکی از رشته‌های مذکور در بند ۱-۶ شاغل باشند .

     ۳-۶- عضویت دانشجویی:

  کلیه دانشجویانی که در رشته‌های لجستیک، مدیریت، مهندسی صنایع مهندسی کامپیوتر، مهندسی نگهداری و تعمیرات و سایر رشته‌های مهندسی با گرایش مرتبط به تحصیل اشتغال دارند .

     ۴-۶- عضویت افتخاری:

  شخصیت‌های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه های نگهداری و تعمیرات حائز اهمیت خاص می‌باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک های موثر و ارزنده ای نموده باشند .

     ۵-۶- اعضای موسساتی (حقوقی):

  سازمان‌هایی که در زمینه‌های علمی و پژوهشی مربوطه فعالیت دارند می توانند به عضویت انجمن درآیند .

    تبصره ۱ : افرادی که دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته های مذکور در بند ۱-۶ می باشند با تصویب هیات مدیره می توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند .

    تبصره ۲ : اعضای موسساتی که به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می‌شود .

  ماده ۷ : هریک از اعضاء سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می گردد، به عنوان حق عضویت پرداخت خواهند کرد .

    تبصره ۱: پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی‌کند .

    تبصره ۲ : اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند .

  ماده ۸ : عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد :

     ۱ -۸- استعفای کتبی

     ۲-۸- عدم پرداخت حق عضویت سالانه

    تبصره : تایید خاتمه عضویت با هیات مدیره است .

  فصل چهارم – ارکان انجمن

  ماده ۹ : ارکان اصلی عبارتند از :

    الف : مجمع عمومی

    ب: هیات مدیره

    ج: بازرس

    الف : مجمع عمومی

  ماده ۱۰ : مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می‌شود .

     ۱-۱۰- مجمع عمومی عادی سالی یکبار تشکیل می شود و با حضور یا رای کتبی نصف به علاوه یک کل اعضای پیوسته انجمن رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت آرا معتبر است .

     ۲-۱۰- در صورتی که در دعوت نخست مجمع رسمیت نیافت، جلسه دوم به فاصله حداقل بیست روز بعد تشکیل می شود و با هر تعداد حاضر جلسه رسمیت خواهد یافت .

     ۳-۱۰- مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری با دعوت هیات مدیره یا بازرس و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می‌شود .

    تبصره ۱ : دعوت برای تشکیل مجامع عمومی به صورت کتبی و یا آگهی در روزنامه کثیرالانتشار است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد .

    نبصره ۲ : یک سوم اعضای پیوسته می توانند مستقیما اقدام به دعوت مجمع عمومی فوق العاده نماینده مشروط بر اینکه هیات مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشد و در چنین حالتی ، ایشان در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هیات مدیره و بازرس تصریح نمایند .

    تبصره ۳ : در صورت تحقق تبصره فوق ، دستور جلسه عمومی منحصرا موضوعی خواهد بود که تقاضانامه ذکر شده است و هیات رئیسه مجمع از میان اعضا انتخاب شد .

  ماده ۱۱: وظایف مجامع عمومی و عادی و فوق العاده:

     ۱-۱۱- انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس

     ۲-۱۱- تصویب خط مشی انجمن

     ۳-۱۱ بررسی و تصویب پیشنهادات هیات مدیره و بازرس

     ۴-۱۱- تعیین میزان حق عضویت

     ۵-۱۱- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه

     ۶-۱۱- عزل هیات مدیره و بازرس

     ۷-۱۱- تصویب و انحلال انجمن

     ۸-۱۱- بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمد و هزینه‌های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن

    تبصره۱ : مجامع عمومی توسط هیات رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند .

    تبصره ۲ : اعضای هیات رئیسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می‌شوند .

    تبصره ۳ : اعضای هیات رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیات مدیره و بازرس کاندیدا کرده‌اند .

    تبصره ۴ : مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در موارد بندهای ۵-۱۱ و ۶-۱۱ و ۷-۱۱ تشکیل می شود .

    ب: هیات مدیره

  ماده ۱۲ : هیات مدیره مرکب از ۷ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل می باشد که هر ۳ سال یکبار با رای مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می شوند .

     ۱-۱۲- هیچیک از اعضا نمی توانند بیش از سه بار متوالی به عضویت هیات مدیره انتخاب شوند .

     ۲-۱۲- عضویت در هیات مدیره افتخاری است .

     ۳-۱۲- هیات مدیره حداکثر تا یک ماه پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رای کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود اقدام می نماید .

     ۴-۱۲-کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادر با امضای رئیس و خزانه دار همران با مهر انجمن و نامه‌های رسمی با امضای رئیس یا دبیر معتبر است .

     ۵-۱۲-هیات مدیره موظف است بر حسب نیاز هر یک ماه یکبار تشکیل جلسه دهد . فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه هیات مدیره حداقل سه روز است .

     ۶-۱۲-جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق ، معتبر است .

     ۷-۱۲-کلیه مصوبات هیات مدیره ثبت و پس از امضای اعضاء در دفتر صورتجلسات هیات مدیره نگهداری می شود .

     ۸-۱۲- شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیات مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود .

     ۹-۱۲-در صورت استعفا، برکناری یا فوت هر یک از اعضای هیات مدیره، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد .

     ۱۰-۱۲- شرکت بازرس در جلسات هیات مدیره بدون داشتن حق رای مجاز است .

     ۱۱-۱۲-هیات مدیره موظف است ظرف حداکثر ۴ ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیات مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمن‌های علمی ارسال نماید .

    تبصره : هیات مدیره پیشین تا تایید هیات مدیره جدید از سوی کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مسئولیت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت .

  ماده ۱۳ : هیات مدیره نماینده قانونی انجمن می باشد و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است :

     ۱-۱۳-اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی .

     ۲-۱۳- تشکیل گروه های علمی انجمن ، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها .

     ۳-۱۳- هیات مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیر منقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است ، انجام دهد .

     ۴-۱۳- جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است ، هیات مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجمن انجمن دارا می‌باشد .

     ۵-۱۳-تهیه گزارش سالانه و تنظیم تراز مالی و صورتحساب درآمدها و هزینه‌های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موعد مقرر .

     ۶-۱۳-اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل به غیر .

     ۷-۱۳- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی

     ۸-۱۳-اجرای طرح‌ها و برنامه‌های علمی در چهارچوب وظایف انجمن

     ۹-۱۳-جلب هدایا و کمک‌های مالی

     ۱۰-۱۳-اهدای بورس‌های تحقیقاتی و آموزشی

     ۱۱ -۱۳-اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور

     ۱۲-۱۳-ارسال گزارش‌های لازم به کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

    ج: بازرس

  ماده ۱۴ : مجمع عمومی عادی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان علی البدل برای مدت ۳ سال انتخاب می نماید .

    تبصره : انتخاب مجدد بازرس بلامانع است .

  ماده ۱۵: وظایف بازرس به شرح زیر است :

     ۱-۱۵-بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی

     ۲-۱۵- بررسی گزارش سالانه هیات مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی

     ۳-۱۵- گزارش هر گونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی

    تبصره : کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیات مدیره برای بررسی در دسترس بازرس قرار گیرد .

  فصل پنجم : گروه های علمی انجمن

  ماده ۱۶ : انجمن می تواند گروه‌ها و کمیته‌های زیر را تشکیل دهد که بر اساس شرح وظایفی که از سوی هیات مدیره تعیین می شود به فعالیت می‌پردازد :

    ۱. گروه‌های تخصصی

    ۲. کمیته آموزش و پژوهش

    ۳. کمیته انتشارات

    ۴. کمیته آمار و اطلاعات

    ۵. کمیته پذیرش و روابط عمومی

    ۶. کمیته گردهمایی های علمی

     ۱-۱۶- تهیه و تصویب آیین نامه تشکیل گروه‌ها و کمیته‌ها با انجمن است .

  فصل ششم- بودجه و مواد متفرقه

  ماده ۱۷ : منابع مالی انجمن عبارتند از :

     ۱-۱۷-حق عضویت اعضاء

     ۲-۱۷-درآمد ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره‌ای

     ۳-۱۷-دریافت هدایا و کمک‌ها

     ۴-۱۷-کلیه عواید و درآمدهای انجمن صرف اهداف موضوع ماده ۵ این اساسنامه خواهد شد .

  ماده ۱۸: درآمدها و هزینه‌های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی به کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ارسال می‌شود .

  ماده ۱۹: کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد بانک‌های کشور نگهداری می‌شود.

  ماده ۲۰: هیچیک از موسسین یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچگونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یک آنها نمی توانند مبادرت به انجام معاملات با موسسه نمایند .

  ماده ۲۱: کلیه مدارک و پرونده‌های مالی مرتبط با فعالیت‌های انجمن در محل دفتر مرکزی انجمن نگهداری می‌شود و در مواقع مراجعه مرجع نظارت یا سایر مراجع صلاحیت دار در اختیار آنان قرار خواهد گرفت .

  ماده ۲۲: هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه ، پس از تصویب کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری معتبر است .

  ماده ۲۳: انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه‌ها و احزاب سیاسی را ندارد .

  ماده ۲۴: در صورت تصویب انحلال توسط مجمع عمومی، همان مجمع هیات تسویه‌ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد . هیات تسویه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی کلیه دارایی‌های منقول و غیر منقول انجمن را با نظر وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به یکی از موسسات آموزشی یا

  پژوهشی کشور واگذار کند .

  ماده ۲۵: این اساسنامه مشتمل بر شش فصل و ۲۵ ماده ، ۵۵ زیر ماده و ۱۶ تبصره در جلسه مورخه .................مجمع عمومی انجمن به تصویب رسید .