انجمن آمار ایران

انجمن آمار ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۶۹ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن آمار ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن آمار ایران