انجمن مدیریت اجرائی ایران

انجمن مدیریت اجرائی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۵ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود.