انجمن مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۶۷ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود.فراخوان مقاله برای کنفرانس انجمن:کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن مهندسی مکانیک ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن مهندسی مکانیک ایران