انجمن هواشناسی ایران

انجمن هواشناسی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۶ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی بین رشته ای آغاز نمود.ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن هواشناسی ایران