انجمن پژوهش های هنری ایران

انجمن پژوهش های هنری ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۰ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.