انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۳ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران