انجمن مدیریت راهبردی ایران

انجمن مدیریت راهبردی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۱ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن مدیریت راهبردی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن مدیریت راهبردی ایران