انجمن زمین شناسی نفت ایران

انجمن زمین شناسی نفت ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۴ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن زمین شناسی نفت ایران