انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران

انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۳ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود.